گاهی ممکن است برخی سایتها در برخی ISP ها باز نشوند و متن زیر را مشاهده نمایید:

This site can’t be reached

.The webpage at https://www.yourdomain.com/might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address

ERR_NAME_RESOLUTION_FAILED– Solutions

معمولا مشکل فوق از جانب شرکتهای ارائه دهنده اینترنت شما می باشد.

برای حل این مشکل کافیست وارد مراحل زیر شوید:

 control panle > network and sharing center > Internet Protocol Version 4 (TCP/IP v4) > Properties

سپس تنظیمات Use the following DNS server addresses را بصورت زیر تغییر دهید:

 ۸.۸.۸.۸: Preferred DNS server 

Alternate DNS server : ۸.۴.۴.۸

در اکثر مواقع با این راه حل,مشکل شما حل خواهد شد اما در صورتی که مشکل حل نشد یکی از چند راه حل این صفحه را امتحان کنید.