چاپ انواع سالنامه,تقویم رومیزی و دیواری

راهنمایی قبل از سفارش !!!

*کمترین تیراژ هرکدام از محصولات زیر 200 عدد می باشد.
*منظور از قیمت هرعدد,1 عدد تقویم خام بدون تبلیغات شما می باشد.
*منظور از چاپ وسط تقویم,چاپ آگهی شما روی تقویم خام می باشد.
* در صورت وجود هرگونه سوال با شماره 09151699901 تماس بگیرید.

تقویم های دیواری تک برگ

“برای سفارش هر مورد,کد روی عکس را به خاطر بسپارید”

تقویم های دیواری تک برگ کوچک

اندازه : 24*34 | قیمت هرعدد250ت | گلاسه200گرمی | چاپ وسط تقویم تا2000عدد40.000ت و از2000عدد به بالا رایگان

۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱

تقویم های دیواری تک برگ متوسط

اندازه : 23*49 | قیمت هرعدد350ت | گلاسه200گرمی | چاپ وسط تقویم تا1000عدد40.000ت و از1000عدد به بالا رایگان

۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸

تقویم های دیواری تک برگ بزرگ

اندازه : 34*49 | قیمت هرعدد500ت | گلاسه200گرمی | چاپ وسط تقویم تا1000عدد40.000ت و از1000عدد به بالا رایگان

۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰

تقویم های دیواری 4 برگ

“برای سفارش هر مورد,کد روی عکس را به خاطر بسپارید”

تقویم های دیواری 4 برگ کوچک

اندازه : 24*34 | قیمت هرعدد560ت | گلاسه135گرمی | چاپ وسط تقویم تا1000عدد40.000ت و از1000عدد به بالا رایگان

۱۰۱_۱
۱۰۱_۲
۱۰۱_۳
۱۰۱_۴
۱۰۲_۱
۱۰۲_۲
۱۰۲_۳
۱۰۲_۴
۱۰۳_۱
۱۰۳_۲
۱۰۳_۳
۱۰۳_۴
۱۰۴_۱
۱۰۴_۲
۱۰۴_۳
۱۰۴_۴
۱۰۵_۱
۱۰۵_۲
۱۰۵_۳
۱۰۵_۴
۱۰۶_۱
۱۰۶_۲
۱۰۶_۳
۱۰۶_۴
۱۰۷_۱
۱۰۷_۲
۱۰۷_۳
۱۰۷_۴

تقویم های دیواری 4برگ متوسط

اندازه : 24*34 | قیمت هرعدد560ت | گلاسه135گرمی | چاپ وسط تقویم تا1000عدد40.000ت و از1000عدد به بالا رایگان

۱۰۸_۱
۱۰۸_۲
۱۰۸_۳
۱۰۸_۴
۱۰۹_۱
۱۰۹_۲
۱۰۹_۳
۱۰۹_۴
۱۱۰_۱
۱۱۰_۲
۱۱۰_۳
۱۱۰_۴
۱۱۱_۱
۱۱۱_۲
۱۱۱_۴
۱۱۲_۱
۱۱۲_۲
۱۱۲_۳
۱۱۲_۴
۱۱۳_۱
۱۱۳_۲
۱۱۳_۳
۱۱۳_۴
۱۱۴_۱
۱۱۴_۲
۱۱۴_۳
۱۱۴_۴
۱۱۵_۱
۱۱۵_۲
۱۱۵_۳
۱۱۶_۱
۱۱۶_۲
۱۱۶_۳
۱۱۷_۱
۱۱۷_۲
۱۱۷_۳
۱۱۷_۴
۱۱۸_۱
۱۱۸_۲
۱۱۸_۴
۱۱۹_۱
۱۱۹_۲
۱۱۹_۳
۱۱۹_۴

تقویم های دیواری 4 برگ بزرگ

اندازه : 34*49 | قیمت هرعدد1200ت | گلاسه150گرمی | چاپ وسط تقویم تا1000عدد40.000ت و از1000عدد به بالا رایگان

۴۰۱_۱
۴۰۱_۲
۴۰۱_۳
۴۰۱_۴
۴۰۲_۱
۴۰۲_۲
۴۰۲_۳
۴۰۲_۴
۴۰۳_۱
۴۰۳_۲
۴۰۳_۳
۴۰۳_۴
۴۰۴_۱
۴۰۴_۲
۴۰۴_۳
۴۰۴_۴

تقویم های دیواری تک برگA3

“برای سفارش هر مورد,کد روی عکس را به خاطر بسپارید”

اندازه : 29*43 افقی | قیمت هرعدد440ت | گلاسه200گرمی | چاپ وسط تقویم تا1000عدد40.000ت و از1000عدد به بالا رایگان

۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶

تقویم های دیواری تک برگ33*70

“برای سفارش هر مورد,کد روی عکس را به خاطر بسپارید”

اندازه : 29*43 افقی طلاکوب | قیمت هرعدد610ت | گلاسه200گرمی | چاپ وسط تقویم تا1000عدد40.000ت و از1000عدد به بالا رایگان

۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳

تقویم های رومیزی

“برای سفارش هر مورد,نام عکس را به خاطر بسپارید”

اندازه : 29*43 افقی طلاکوب | قیمت هرعدد610ت | گلاسه200گرمی | چاپ وسط تقویم تا1000عدد40.000ت و از1000عدد به بالا رایگان

parsian
samin
golestan

سالنامه