نام پسوند هزینه سالانه ملاحظات
کاربر گرامي کليه قيمت ها به تومان و براي مدت 1 سال معتبر مي باشد.
1 .asia 53,332 تومان توضیحات
2 .co.uk 39,900 تومان توضیحات
3 .se 70,000 تومان توضیحات
4 .ca 65,000 تومان توضیحات
5 .co 114,000 تومان توضیحات
6 .de 40,000 تومان توضیحات
7 .tips 130,000 تومان توضیحات
8 .house 130,000 تومان توضیحات
9 .club 105,000 تومان توضیحات
10 .ru 39,000 تومان توضیحات
11 .co.com 110,000 تومان توضیحات
12 .city 105,000 تومان توضیحات
13 .name 34,000 تومان توضیحات
14 .aero 37,000 تومان توضیحات
15 .company 105,000 تومان توضیحات
16 .today 105,000 تومان توضیحات
17 .domains 130,000 تومان توضیحات
18 .academy 130,000 تومان توضیحات
19 .systems 105,000 تومان توضیحات
20 .computer 130,000 تومان توضیحات
21 .gallery 105,000 تومان توضیحات
22 .enterprises 130,000 تومان توضیحات
23 .graphics 105,000 تومان توضیحات
24 .photography 105,000 تومان توضیحات
25 .photos 105,000 تومان توضیحات
26 .love 99,000 تومان توضیحات
27 .xyz 11,000 تومان توضیحات