نمونه کارهای بجنوردهاست

” آخرین پروژه های انجام شده توسط واحدهای مختلف بجنوردهاست ”