تیزر جشنواره ققنوس

  • نوع کار :

    تـیزر تـبلیغاتـی هـمراه با نـریشن(گـوینده)

  • زمان کار:

    70 ثـانـیـه

  • زمان تحویل :

    مـهر 1396