وله عمومی2 برنامه شبهای اترک

  • سـفـارش دهـنـده :

    سـازمـان صـدا و سـیـمـای اسـتـانـی خـراسـان شـمـالـی

  • زمـان تـیـزر :

    53 ثـانـیـه

  • زمـان اتـمـام پـروژه :

    مـرداد 1395