نوشته‌ها

محل قرارگیری بنرهای تبلیغاتی ؛ صفحات داخلی یا صفحه اصلی؟

اگر شما گزارش تعداد لینک های ورودی و یا اینکه گزارش جریان کلیکی را از الکسای رقیبان خود بررسی می کنید، حتما وب سایت هایی که در آن ها، بنرهای تبلیغاتی شان را قرار داده اند را نیز تشخیص داده اید. یک بنر تبلیغاتی صرفا یک لینک طراحی شده است.

به بنرهای تبلیغاتی دیگری که در سایت های نشریه گذاشته می شود و از لحاظ موضوعی مشابه با کسب و کار شماست، نگاه کنید؛ بررسی کنید که محل قرارگیری بنرهای تبلیغاتی در چه قسمت هایی از سایت بوده و اندازه آن ها به چه صورت است؟ سعی کنید محل قرارگیری بنرهای تبلیغاتی و همچنین اندازه هر کدام را در وب سایت های مشابه نیز بررسی نمایید.

بیشتر بخوانید